شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آفتاب ساحل آبی
مجوز بند الف (فروش بلیتهای داخلی و خارجی) و بند ب (برگزاری و فروش تور)
عضو یاتا
مدیر عامل : سیامک عزیز
تلفن: 533 533 88-021
نمابر: 40 20 52 88-021
تهران - خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد ) - بعد از خیابان سهند - شماره 47
رایانامه:               info@SahelAbi.com
پایگاه اطلاع رسانی    www.SahelAbi.com 
Aftab Sahel Abi Tour & Travel Agency
IATA Membership NO: 33-2 1470 5
Manager: Siamak Aziz
Tel  : 98-21-88533533
Fax : 98-21-88522040
No. 47 , Shahid Beheshti (Abbas Abad ) Ave , Tehran , Iran
eMail: info@SahelAbi.com
Site:   www.SahelAbi.com